2017 පෙබරවාරි මස 19 වැනි ඉරිදා
c - c
c c c c
Recenly added Actress and Model Photos
nadeesha hemamali wedding Photo
Madhu Liyanage New Photo Shoot
Shanu New Photo Shoot
Ishi Amarasinghe New Photo Shoot
Chethi Hewawasam New Photo Shoot
Piumi Hansamali Biki New Photo
February 16, 2017, 6:53 pm
මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබ සතු දෑ කැඩී බිඳී යාමේ හැකියාවක් පවතින බව මතක තබාගන්න. ඔබට පංචමහා පුරුශය
jeä úia;r
February 15, 2017, 7:16 pm
මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබට රුචක නමැති පංචමහා පුරුශයෝගයක් උදා වී පවතිනවා. නමුත් අද දිනයේදී ඔබගේ ස
jeä úia;r
February 14, 2017, 6:49 pm
මේෂ ලග්නය අද දිනයේ විවේකය තරමක් අඩු වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. තමන් අවට සිටින පිරිස් නිසාවෙන් ච
jeä úia;r
February 13, 2017, 7:03 pm
මේෂ ලග්නය අද දිනය ඔබට උදා වන්නේ එරාෂ්ඨකයක උච්චතම අවධිය උදාපත් කරවමින්. ඒ නිසා උදෑසන කාලපරිච්චේ
jeä úia;r
February 12, 2017, 6:47 pm
මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු තරමක් අඩාල වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. එනිසා අද දින
jeä úia;r
« Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »
xxx
xxx