2017 මාර්තු මස 25 වන සෙනසුරාදා - අද දවස ඔබට කොහොමද? 2017 මාර්තු මස 24 වන සිකුරාදා - අද දවස ඔබට කොහොමද? 2017 මාර්තු මස 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා - අද දවස ඔබට කොහොමද? 2017 මාර්තු මස 22 වන බදාදා - අද දවස ඔබට කොහොමද? 2017 මාර්තු මස 21 වන අඟහරුවාදා - අද දවස ඔබට කොහොමද? 2017 මාර්තු මස 20 වන සඳුදා - අද දවස ඔබට කොහොමද? 2017 මාර්තු මස 19 වන ඉරිදා - අද දවස ඔබට කොහොමද? 2017 මාර්තු මස 18 වන සෙනසුරාදා - අද දවස ඔබට කොහොමද? 2017 මාර්තු මස 17 වන සිකුරාදා - අද දවස ඔබට කොහොමද? ‘‘සුචී ලීක්ස්‘‘ ඉන්දියාවම කළඹයි – ධනුෂ් සමග යහනේ පෙම් සුව විඳි ගායිකාවක් ට්‍රීෂා හන්සිකා සන්චිතා ඇතුළු කොලිවුඩ් තරු ගණනකගේ නිරුවත් ඡායාරූප හා වීඩියෝ පෙලක් අන්තර්ජාලයට මුදාහරී